×

การรับผิดชอบและการประกันความเสียหาย

การรับผิดชอบและการประกันความเสียหาย

บริษัทฯ ได้ให้ความรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย กรณีทรัพย์สินของ ผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของบริษัท ครั้งละไม่เกิน 10,000 – 30,000 บาท หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไข ภายหลัง