×

สมัครงาน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

  1. ชายไทยอายุระหว่าง 20-55 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. หญิงไทยอายุระหว่าง 20-55 ปี
  3. การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
  4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
  5. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาหรือคดีร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งบริษัทสามารถตรวจสอบได้จากกองทะเบียนประวัติอาชญากร
  6. ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด หรือสิ่งเสพติดให้โทษใดๆ

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน