×

อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน

การให้บริการด้านความปลอดภัย บริษัท, สำนักงาน  โดยทางเรามีการจัดระบบในการจัดการรักษาความปลอดภัย ดังนี้

  1. บริเวณประตูทางเข้า – ออก

จะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำจุดเข้าออกตลอดเวลา เพื่อบริการรถที่จะผ่านเข้า – ออก ให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัย  พร้อมทั้งจดหมายเลขทะเบียนรถและเวลาเข้า – ออกไว้เป็นหลักฐาน

  1. บริเวณลานจอดรถ

ในบริเวณลานจอดรถของสถานที่ราชการ หรือ บริษัท หรือสำนักงาน เจ้าหน้าที่ของเราจะคอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก  พร้อมจัดระเบียบการจอดรถให้ระเบียบเรียบร้อย นอกจากนั้นแล้วยังจะ คอยตรวจตรารถที่จอดอยู่ไม่ให้ถูกงัดแงะ และลักขโมยจากบุคคลภายนอก

  1. ในช่วงเวลากลางคืน

พนักงานของเราจะทำการเดินตรวจบริเวณรอบ ๆ ตัวอาคารตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อป้องกันคนร้ายที่จะเข้ามางัดแงะขโมยทรัพย์สินภายในตัวอาคาร อีกทั้งยังจดบันทึกเหตุการณ์ทุกครั้งหลังจากที่เดินตรวจบริเวณรอบ ๆ

***อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม หรือ ความต้องการของลูกค้า****