×
  • มุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้า

  • พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ

  • เสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ภารกิจของเรา

Teerachai Guard

Teerachai Guard

          บริษัท ธีระชัย ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด (TEERACHAI SECURITY GUARD CO..LTD.) ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2544 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบุคคล, เจ้าหน้าที่ของรัฐ (นอกราชการ) และนักธุรกิจ ที่ผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริการด้านรักษาความปลอดภัย  โดยเฉพาะภายได้การบริหารงานของผู้มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัย ทั้งในภาควิชาการ และการปฏิบัติ พร้อมที่ปรึกษาที่เป็นนายทหาร และนักธุรกิจทั้งในภาควิชาการ และการปฏิบัติได้พิจารณาเห็นว่าปัจจุบันนี้งานบริการด้านรักษาความปลอดภัยยังขาดระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ ขาดการดูแลการเอาใจใส่พนักงานอย่างใกล้ชิด และขาดการปลูกฝังแนวความคิดในการรับผิดชอบตลอดจนขาดการบำรุงขวัญ และกำลังใจพนักงานจึงทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยลดน้อยลง จนผู้ใช้บริการขาคความไม่เชื่อมั่นในการดูแลชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐ และเอกชน บริษัทธีระชัยฯ จำกัด จึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้นมา เพื่อมารับใช้งานบริกานด้านรักษาความปลอดภัย โดยรวบรวมผู้มีประสบการณ์ในวิชาช [...]

เอกสารสำคัญบริษัท

ลูกค้าของเรา