×

การอบรม

บริษัท รักษาความปลอดภัย ธีระชัย จำกัด ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 โดยส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยฝึกอบรม ณ สถานฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งถูกต้องตาม พ.ร.บ.ฯ เพื่อเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต โดยการอบรมของสถานฝึกอบรมนั้นแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมระยะเวลาตลอดการฝึกอบรม 40 ชั่วโมง โดยมีหลักสูตรดังนี้

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
  1.1 ความแตกต่างของงานรักษาความปลอดภัย ในแต่ละหน่วยงาน
  1.2 ความรู้ ทักษะ ของพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2.1 พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
  2.2 ระเบียบวินัย ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
  2.3 กฎหมาย (เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน)
 3. การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
  3.1 การตรวจบริเวณสถานที่รับผิดชอบ การตรวจค้นบุคคล การสังเกต
  3.2 องค์ประกอบพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัย เช่น การห้ามเข้าพื้นที่ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
  3.3 การควบคุมฝูงชน การปิดกั้นสถานที่ หรือการกำหนดเขตหวงห้าม
 4. การเขียนรายงานสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย
  4.1 หลักการเขียนรายงาน การจดบันทึกข้อมูล การบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
  4.2 ความแตกต่างของวัตถุประสงค์ในการเขียนรายงาน
 5. การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน
  5.1 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดเหตุฉุกเฉิน
  5.2 ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน เช่น การเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น
  5.3 หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 6. การติดต่อสื่อสาร
  6.1 ทักษะการติดต่อสื่อสารด้านวาจา การโต้ตอบกับผู้ว่าจ้าง การใช้คำ การใช้ภาษาที่ดีและเหมาะสมในการพูดและเขียน หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการถ่ายทอดข้อความอย่างถูกต้อง
  6.2 เทคนิคในการสื่อสารโดยการคำนึงพฤติกรรมหรือการกระทำ ตามลักษณะของบุคคลหรือสถานการณ์ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  6.3 เทคนิคและขั้นตอนการใช้วิทยุสื่อสารและการใช้โทรศัพท์
 7. หลักการใช้กำลัง
  7.1 การเลือกวิธีที่เหมาะสมในการใช้กำลัง
  7.2 สภาวะการทำงานใต้ความกดดัน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  8.1 การจัดการพื้นที่ฉุกเฉิน
  8.2 การช่วยเหลือกรณี ช็อก เป็นลมหมดสติ
  8.3 การช่วยเหลือกรณีเกิดการสำลัก หรือมีการอุดตันทางเดินหายใจ (ผู้ใหญ่)
  8.4 การช่วยเหลือกรณีเสียเลือดอย่างรุนแรง
  8.5 ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
 9. การจัดการและการควบคุมการจราจร
  9.1 การควบคุมบุคคล และยานพาหนะในพื้นที่รับผิดชอบกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
  9.2 การใช้สัญญาณมือในการจัดการจราจร
  9.3 การใช้อุปกรณ์เพื่อควบคุมการจราจร
 10. การฝึกภาคสนามบุคคลท่ามือเปล่า
  10.1 ระเบียบแถว
  10.2 การทำความเคารพ
  10.3 การต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า และกระบอง

ใบประกาศ