×

มาตรฐานงานรักษาความปลอดภัย

มาตรฐานงานรักษาความปลอดภัย

มาตรฐานงานรักษาความปลอดภัย

การรวมแถว /การเปลี่ยนผลัด

 • ผลัดกลางวัน กำหนดให้ หัวหน้าหน่วย อบรมรวมแถว เวลา 06.45 น.
 • ผลัดกลางคืน กำหนดให้ หัวหน้าหน่วย อบรมรวมแถว เวลา 18.45 น.
  – เรื่องที่จะต้องชี้แจงให้ รปภ. ทราบคือ
  1) เช็คยอดกำลังพล / ตรวจเครื่องแบบ การแต่งกาย ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด
  2) แจ้งปัญหา หรือเคส ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันที่ผ่านมา และแจ้งแนวทาง หรือมาตรการ ในการปรับปรุงแก้ไข
  3) ชี้แจงคำสั่งหรือนโยบายของทางบริษัทฯ – ผู้ว่าจ้างให้ พนักงาน รปภ.ทราบ
  4) ชี้แจงปัญหาอื่น เกี่ยวกับตัว รปภ. ที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขให้ได้มาตรฐานตามลักษณะงาน
  5) แจ้งฟังก์ชั่นงานต่างๆ หรืออัพเดตความเคลื่อนไหวต่างๆ ให้ พนักงาน รปภ.ทราบโดยทั่วกัน เป็นต้น

การรายงานเหตุการณ์ประจำวัน

 • หน่วยงานที่มีหัวหน้าหน่วย (Supervisor) กำหนดให้หัวหน้าหน่วย ทั้ง 2 ผลัด เป็นผู้เขียนรายงานเหตุการณ์ ประจำวัน และสรุปรายงานฯ แล้วนำส่งผู้ว่าจ้างในเช้าวันถัดไป วัน/วัน
 • หน่วยงานที่ไม่มีหัวหน้าหน่วย (Supervisor) กำหนดให้พนักงาน รปภ.ทั้ง 2 ผลัด เป็นผู้เขียนรายงานเหตุการณ์ ประจำวัน และสรุปรายงานฯ แล้วนำส่งผู้ว่าจ้างในเช้าวันถัดไป วัน/วัน
 • การรายงานเหตุการณ์ประจำวัน กระทำ 2 ช่องทาง คือ
  – รายงานด้วยเอกสาร
  – รายงานด้วยรูปภาพ โดยส่งผ่าน ( แอพพลิเคชั่นไลน์ )
 • เมื่อมีเหตุที่ผิดปกติ กำหนด ให้เขียนรายงานพิเศษ ส่งผู้ว่าจ้าง /บริษัทฯ รับทราบทันที การรักษาความสะอาดป้อมรักษาการณ์และบริเวณโดยรอบป้อม
 • กำหนดให้ รปภ. ประจำป้อมรับผิดชอบทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน โดยหัวหน้าหน่วย เป็นผู้ตรวจสอบแต่ละวัน และสายตรวจของบริษัทฯ ตรวจสอบอีกครั้งเมื่อเข้าตรวจหน่วยเมื่อมีเหตุทรัพย์สินสูญหาย – เสียหาย เกิดขึ้นในหน่วยงาน
  1) เจ้าหน้าที่สายตรวจ จะเข้าไปร่วมตรวจสอบเหตุ ร่วมทันทีที่รับแจ้งเหตุ
  2) ฝ่าย เคลม จะเข้าตรวจสอบ ที่เกิดเหตุร่วม เพื่อพิจารณาถึงขอบข่ายความรับผิดชอบ
  3) ฝ่ายเคลม ประชุม สรุปความรับผิดชอบ ร่วมกับผู้ว่าจ้าง / ว่าเข้าข่าย หรือไม่เช้าข่ายความรับผิดชอบ