×

เกี่ยวกับเรา

ภารกิจของเรา

          บริษัท ธีระชัย ซิเคียวริตี้ การ์ด จำกัด (TEERACHAI SECURITY GUARD CO..LTD.) ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2544 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบุคคล, เจ้าหน้าที่ของรัฐ (นอกราชการ) และนักธุรกิจ ที่ผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริการด้านรักษาความปลอดภัย  โดยเฉพาะภายได้การบริหารงานของผู้มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัย ทั้งในภาควิชาการ และการปฏิบัติ พร้อมที่ปรึกษาที่เป็นนายทหาร และนักธุรกิจทั้งในภาควิชาการ และการปฏิบัติได้พิจารณาเห็นว่าปัจจุบันนี้งานบริการด้านรักษาความปลอดภัยยังขาดระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ ขาดการดูแลการเอาใจใส่พนักงานอย่างใกล้ชิด และขาดการปลูกฝังแนวความคิดในการรับผิดชอบตลอดจนขาดการบำรุงขวัญ และกำลังใจพนักงานจึงทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยลดน้อยลง จนผู้ใช้บริการขาคความไม่เชื่อมั่นในการดูแลชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐ และเอกชน บริษัทธีระชัยฯ จำกัด จึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้นมา เพื่อมารับใช้งานบริกานด้านรักษาความปลอดภัย โดยรวบรวมผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพงานบริการด้านรักษาความปลอดภัย มาปรับปรุงระบบการบริการด้านรักษา ความปลอดภัยให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานทั่วไป

          ต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ได้มี พระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่อง ธุรกิจรักษาความปลอดภัย มาตรา 20 ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยต้องใช้ คำนำหน้ำชื่อ ว่า “บริษัท รักษาความปลอดภัย” และคำว่า “จำกัด” หรือ “จำกัด (มหาชน)” ต่อท้าย แล้วเเต่กรณี

          ดังนั้น บริษัท ธีระชัย ซิเคียวริตี้การ์ด จำกัด จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย จากเดิม เป็น “บริษัท รักษาความปลอดภัย ธีระชัย จำกัด” ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 เป็นต้นมา

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร บริษัท รักษาความปลอดภัย ธีระชัย จำกัด ประกอบด้วย

พลเอกวีระ เมฆะวิภาต

พลเอกวีระ เมฆะวิภาต

ประธานที่ปรึกษา

พลตรี ชัยฤทธิ์ บัวชุลี

พลตรี ชัยฤทธิ์ บัวชุลี

ที่ปรึกษาและกรรมการ

พันโทธีระพงษ์ กลิ่นเอี่ยม

พันโทธีระพงษ์ กลิ่นเอี่ยม

กรรมการผู้จัดการ

นางวรินทร เปรมปรี

นางวรินทร เปรมปรี

กรรมการ

เอกสารสำคัญบริษัท