×

หมู่บ้าน

หมู่บ้าน

การให้บริการด้านความปลอดภัย หมู่บ้าน หรือโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยทางเรามีการจัดระบบในการจัดการรักษาความปลอดภัย ดังนี้

  1. ทางเข้า – ออก

บริเวณทางเข้า – ออก ของหมู่บ้าน จะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ประจำตลอดเวลาเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยของรถที่ผ่านเข้า – ออก ภายในหมู่บ้าน ในกรณีที่เป็นรถโดยสารรับจ้าง พนักงาน จะทำการขอยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ก่อน เมื่อกลับออกมาแล้วจึงจะคืนให้พร้อมทั้งจดหมายเลขทะเบียนรถและเวลาเข้า – ออกไว้เป็นหลักฐาน

  1. บริเวณภายใน

บริเวณภายในหมู่บ้าน ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากบริเวณภายในหมู่บ้านมีพื้นที่ขนาดกว้าง หลายร้อยไร่ ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีรถจักรยานไว้ประจำเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ จะได้ใช้ปั่นตรวจตราดูความเรียบร้อยไปตามตรอก – ซอก ซอยต่าง ๆ  ภายในหมู่บ้าน

  1. ในช่วงเวลากลางคืน

มีการเดินตรวจตราความเรียบร้อย ตามซอก ซอยต่างๆ ของหมู่บ้าน  ซึ่งจะมีการจดบันทึกรายงานเหตุการณ์เอาไว้ทุกครั้งหลังทำการตรวจตรา  อีกทั้งยังคอยส่อดสองเหตุร้ายต่าง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น

***อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม หรือ ความต้องการของลูกค้า****